Stadgar

  

 

Stadgar för URQL - Uppsala Regionens Qvinnliga Läkare

 

 §1

Föreningens firma är URQL, Uppsala Regionens Qvinnliga Läkare

 

 

 §2

 

URQL har till ändamål

att vara forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare

 

att bevaka de kvinnliga läkarnas arbets- och utbildningssituation

 

att verka för att kvinnliga läkare inte diskrimineras vid exempelvis tjänstetillsättning och lönesättning

 

att för medlemmarnas trevnad och fortbildning anordna sammankomster med anknytning till föreningens ändamål

 

att vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

 

 

 §3

Medlemskap

 

Medlem kan man bli om man är kvinnlig läkare eller läkarstuderande, bor eller är verksam i Uppsala län och erlägger medlemsavgift under verksamhetsåret.

 

Styrelsen ansvarar för att medlemsregister upprättas och hålls aktuellt.

  

 

 §4

Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen.

 

 §5

Styrelse

 

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre till fem övriga ledamöter. Ordförande, kassör och två ledamöter väljs ojämna år. Vice ordförande, sekreterare och resterande övriga ledamöter väljs jämna år. Mandatperioden är 2 år och styrelsemedlem kan väljas om högst 2 ggr inklusive ev fyllnadsval.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger årligen och dessutom på anmodan av annan styrelseledamot. Föreningsmedlem kan vända sig till styrelseledamot och föreslå att styrelsen sammanträder.

 

Styrelsen är beslutsför med ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare tre ledamöter.

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen verkställer årsmötets och ev extramötes beslut samt handhar föreningens löpande angelägenheter

 

Styrelsen förvaltar föreningens medel.

 

Styrelsen äger själv under löpande verksamhetsår fatta för föreningen bindande beslut rörande frågor som faller inom föreningens ändamål om årsmötes beslut inte kan avvaktas

 

Styrelsen kan på eget initiativ eller efter förslag av föreningsmedlem tillsätta arbetsgrupper för att handlägga särskilda frågor. En sådan arbetsgrupp skall bestå av minst tre föreningsmedlemmar vilka utses av styrelsen eller vid medlemsmöte.

 

 §6

Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

 

 §7

Revisorer

 

En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för ett år i taget.

 

 §8

Räkenskaper och revision

 

Räkenskaperna förs per kalenderår 1/1-31/12. De ska i avslutat skick av styrelsen tillställas

revisorerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret.

 

Revisorerna ska senast en vecka före årsmötet avge skriftlig rapport om sin granskning till

ordförande och sekreterare samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 

 §9

 

Valberedning

Årsmötet väljer valberedning för ett år i taget. Valberedningen består av tre

föreningsmedlemmar varav en är sammankallande.

 

Valberedningens förslag till ny styrelse ska finnas tillgängligt senast två veckor före årsmötet.

 

 §10

 

Årsmöte och extra föreningsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet genom omröstning bland medlemmarna på mötet om det inte gäller ändring av stadgar eller föreningens upplösande – då ska minst 2/3 tillstyrka beslutet.

 

Årsmöte ska hållas i mars.

 

Extra föreningsmöte kan hållas då styrelsen så finner lämpligt. Extra föreningsmöte kan också hållas om en begäran om sådant gjorts till styrelsenav minst en fjärdedel av föreningens medlemmar och ska då hållas inom sex veckor från det att begäran inkommit till styrelsen.

 

Beslut fattas som vid årsmöte.

 

Kallelse till årsmöte/extra föreningsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 2 veckor före mötesdatum. Kallelse ska innehålla dagordning.

 

 

 

 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet

 

 1. Val av protokollförare

 

 1. Val av två justeringspersoner

 

 1. Fråga om kallelse behörigen skett

 

 1. Fastställande av dagordning

 

 1. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut

 

 1. Revisionsberättelse

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 1. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

 

 1. Fastställande av medlemsavgift

 

 1. Val av styrelseledamöter

 

Jämna år: Vice ordförande, sekreterare, 2 ledamöter

 

Ojämna år: Ordförande, kassör, resterande övriga ledamöter

 

 1. Val revisor och revisorsuppleant

 

 1. Val av valberedning

 

 1. Övriga anmälda ärenden. Ärenden som styrelsen föreslagit till behandling och/eller ärenden som av medlem senast 2 v före årsmötet skriftligen har anmälts till ordförande och sekreterare

 

 1. Övriga ärenden

 

Vid extra föreningsmöte ska utöver ärenden enl p 1-5 ovan endast förekomma de ärenden som mötet blivit utlyst för och som angetts i kallelsen.

 §11

Ändring av stadgar

 

Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelse till medlemsmöte och beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte.Stadgeändring kräver 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

 

 §12

Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut på två medlemsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslut måste fattas med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. Vid föreningens upplösning ska styrelsen omgående betala alla skulder. Möte som fattar slutgiltigt beslut om upplösning beslutar om disposition av kvarvarande medel. För underskott svarar styrelsens

medlemmar solidariskt.

 

Dessa stadgar är fastställda vid medlemsmöte 2011 10 18 och årsmöte 2011 11 23.

 

Reviderade vid föreningsmöte 2013 11 25 och årsmöte 2014 03 25.